Refraction and Snell's Law Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Refraction and Snell's Law Lab
Mô tả • Use ray diagrams to model the refraction of light from air into glass. • Deduce whether the index of refraction for a material is a constant. • Verify Snell’s Law and use it to identify an unknown material.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Snell's Law, index of refraction, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Kristin Michalski
Trường / Tổ chức East Troy HS
Ngày đăng ký 11/05/2017
Ngày cập nhật 22/05/2017