PHET Digtial Wave Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PHET Digtial Wave Lab
Mô tả This is an unguided lab that I have set up for my 7th grade students. It includes short youtube tutorials to help explain processes.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Waves, amplitude, light, longitudinal, period, sound, sound, transverse, wavelength
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng, Thị giác màu (HTML5), Kiểu dao động chuẩn tắc, Sóng âm, Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Martin Hofkamp
Trường / Tổ chức Goshen Middle School
Ngày đăng ký 28/04/2017
Ngày cập nhật 28/04/2017