Function Fun Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Function Fun
Mô tả This lesson builds on students’ prior knowledge with patterns, operations, relations, and algebraic representations while students formulate the concept of a function, understand how to use function notation and analyze functions using different representations.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá function algebra input output table graph linear
Mô phỏng Hàm số (HTML5)


Tác giả Rebekah Cook
Email liên lạc cook_rebekah@svvsd.org
Trường / Tổ chức Skyline HIgh School
Ngày đăng ký 10/04/2017
Ngày cập nhật 10/04/2017