Double-Digit Addition


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Double-Digit Addition
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sums to 100
Mô phỏng Tạo ra 10 (HTML5)


Tác giả Susan O'Reilly
Email liên lạc Susan.OReilly48@myhunter.cuny.edu
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 29/03/2017
Ngày cập nhật 29/03/2017