Function Builder


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Function Builder
Mô tả This simulation activity is great for learners who are just starting to discover functions!
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá functions
Mô phỏng Hàm số (HTML5)


Tác giả Esther Lok
Trường / Tổ chức JHS 157
Ngày đăng ký 27/03/2017
Ngày cập nhật 27/03/2017