Buoyancy Lesson


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Buoyancy Lesson
Mô tả In this lesson students will learn the roles gravity and buoyancy play in determining whether an object will sink or float.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Buoyancy
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Molly Hagan
Email liên lạc molly.s.hagan@gmail.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 27/03/2017
Ngày cập nhật 27/03/2017