Solar System pHet Simulations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Solar System pHet Simulations
Mô tả
Chủ đề Thiên văn học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gravity & Orbits, Lunar Lander, My Solar System
Mô phỏng Nguyệt xa


Tác giả Craig Reuter
Trường / Tổ chức Central DeWitt High School
Ngày đăng ký 22/03/2017
Ngày cập nhật 22/03/2017