Wave Diffraction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Diffraction
Mô tả This investigation gets students to investigate what happens to waves when they hit barriers; move around barriers and pass through gaps. They will compare wavelengths and frequency. They will be able to build patterns to show what occurs and draw them.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Refraction; diffraction; waves; wave interference
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Simon Lees
Email liên lạc slees@sthildas.qld.edu.au
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 12/03/2017
Ngày cập nhật 12/03/2017