Wave Interference & Fringe Patterns


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Interference & Fringe Patterns
Mô tả In this activity students will explore how interference patterns occur. They will investigate using data antinodes and nodes in both water; sound and light. They will use data to explain the formation antinodes and nodes.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Wave interference; fringe patterns; antinodes; nodes; light; water; sound; waves
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Simon Lees
Email liên lạc slees@sthildas.qld.edu.au
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 08/03/2017
Ngày cập nhật 08/03/2017