Investigating Glaciers


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Glaciers
Mô tả An investigation based on Rouinfar's 2015 lab that looks that the behavior of glaciers in response to snow fall and temperature. The main focus is on the creation, collection, transport and deposition of rocky debris along the path of the glacier, especially as it retreats.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Glaciers, moraine
Mô phỏng Băng hà


Tác giả John Judkins
Trường / Tổ chức Rio Rancho High School
Ngày đăng ký 15/02/2017
Ngày cập nhật 15/02/2017