Exploring Nuclear Fission


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Nuclear Fission
Mô tả Exploring the differences between U-235, U-238, and U-239 with respect to nuclear fission and chain reactions.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fission, Uranium
Mô phỏng Sự phân hạch


Tác giả Karen M
Email liên lạc stuffforkaren@yahoo.com
Trường / Tổ chức BHS
Ngày đăng ký 30/12/2016
Ngày cập nhật 30/12/2016