Balancing Chemical Reactions Game


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Reactions Game
Mô tả Students must complete Level 1 and 2 game with 5 stars for credit. Level 3 with 5 stars is extra credit
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Game
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Jeff Drach
Trường / Tổ chức York Community High School
Ngày đăng ký 20/12/2016
Ngày cập nhật 20/12/2016