Waves on a String


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a String
Mô tả 20-30 min activity to practise calculations of wave speed and to show how tension and damping affect the speed of a wave.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá damping, speed, tension, time
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Charlotte Daniell
Trường / Tổ chức RGS Worcester
Ngày đăng ký 04/11/2016
Ngày cập nhật 04/11/2016