Gli stati della materia


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gli stati della materia
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá Gas, Liquido, Solido
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Luca Allegranti
Trường / Tổ chức ISC NARDI
Ngày đăng ký 08/10/2016
Ngày cập nhật 08/10/2016