Making STABLE Atoms Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Making STABLE Atoms Lab
Mô tả This lab activity is designed for a low-level high school Integrated Chemistry-Physics class but could easily be used at a lower level.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá introductory, isotopes, stable nuclei
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả Jonathan Johnson
Trường / Tổ chức Rensselaer Central High School
Ngày đăng ký 03/10/2016
Ngày cập nhật 03/10/2016