Tutorial


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Tutorial
Mô tả This tutorial is meant to guide through experiments with this sim, either as homework or as an guide for in-class experiments.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Đại học
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Homework or In-Class Guide
Mô phỏng Trạng thái liên kết lượng tử


Tác giả J. Mathias Weber
Email liên lạc weberjm@jila.colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 23/08/2016
Ngày cập nhật 23/08/2016