Static Electricity Lab!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Static Electricity Lab!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Balloons and Static Electricity and John Travoltage simulators.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá attract, charge, current, friction, negative, neutral, positive, repel
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016