Plate Tectonics Lab!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonics Lab!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Plate Tectonics simulator.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá boundary, convergent, divergent, subduction, transform
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Jamie Schoenberger
Email liên lạc jamie.schoenberger@windermereprep.com
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016