Phase Changes Lab!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phase Changes Lab!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the States of Matter: Basics simulator.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá average kinetic energy, phase change, pressure, temperature, volume
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016