Energy Forms and Changes Lab!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Forms and Changes Lab!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Energy Forms and Changes simulator.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá heat, law of conservation of energy, light, mechanical, receiver, sound, source, transfer
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016