Build a Molecule Lab!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build a Molecule Lab!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Build a Molecule simulator.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, bond, element, molecule
Mô phỏng Tạo dựng một Phân tử


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016