Lunar Lander!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lunar Lander!
Mô tả Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Lunar Lander simulator.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Free Body Diagrams, Intertia, Newton's 1st Law, forces
Mô phỏng Nguyệt xa


Tác giả Jamie Schoenberger
Trường / Tổ chức Windermere Preparatory School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016