Lab- Wave Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab- Wave Simulation
Mô tả First attempt at inquiry with simulation for 6th graders
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, physical science, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Kyle Bracchi
Trường / Tổ chức Brooklyn Middle School
Ngày đăng ký 16/05/2016
Ngày cập nhật 16/05/2016