Student Guide for PhET - Molecule Shapes in html5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Student Guide for PhET - Molecule Shapes in html5
Mô tả Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá linear, lone pairs, molecules, planar, shape, tetrahedral
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5)


Tác giả Brian Libby
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 01/05/2016
Ngày cập nhật 01/05/2016