Student Guide for PhET - Molarity in html5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Student Guide for PhET - Molarity in html5
Mô tả Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concentration, liters, molarity, moles, solute
Mô phỏng Nồng độ Mol (HTML5)


Tác giả Brian Libby
Email liên lạc brian.libby@wayne.k12.in.us
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 29/04/2016
Ngày cập nhật 31/12/2016