Student Guide for PhET - Balancing Act in html5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Student Guide for PhET - Balancing Act in html5
Mô tả Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing, fulcrum, mass, moment
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Brian Libby
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 29/04/2016
Ngày cập nhật 01/05/2016