Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac
Mô tả (a). Mengetahui hubungan tekanan dan panjang box gas; (b). mengetahui hubungan tekanan dan temperatur.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Boyle, Gay-Lussac
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Choirul Huda
Email liên lạc choirulhuda581@gmail.com
Trường / Tổ chức Univ PGRI Semarang
Ngày đăng ký 01/04/2016
Ngày cập nhật 04/04/2016