LKS Kapasitor


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LKS Kapasitor
Mô tả Percobaan Kapasitor
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá LKS Kapasitor
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Agus Sugiharto
Email liên lạc agusbantul@gmail.com
Trường / Tổ chức SMA Negeri 1 Pajangan
Ngày đăng ký 31/03/2016
Ngày cập nhật 31/03/2016