Investigation of LR Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigation of LR Circuits
Mô tả Introduction to LR circuits with a little bit of Kirchoff 2 thrown in for good measure.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Inductance, Resistance
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Clive Hamilton
Trường / Tổ chức TMI - The Episcopal School of Texas
Ngày đăng ký 30/03/2016
Ngày cập nhật 30/03/2016