Kinetic Theory of Gases Lecture Demo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinetic Theory of Gases Lecture Demo
Mô tả This is a whole class lecture demo designed to help students transition from the macroscopic understanding of the gas law to a qualitative microscopic viewpoint. Common misconceptions are invoked and discussed. Frequent chances are given for student predictions. No mathematics or equations are used. The exercise takes about 30 minutes.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, pressure, temperature, volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Bob Schaefer
Email liên lạc schaefer.rl@gmail.com
Trường / Tổ chức Coram Deo Academy
Ngày đăng ký 25/02/2016
Ngày cập nhật 25/02/2016