Wave Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Investigation
Mô tả Students explore ways to describe waves using the terms frequency, amplitude, and wavelength. Students design short experiments to find the effect of frequency, and amplitude on wavelength. Students use the terms frequency, amplitude, and wavelength to describe a time they have experienced waves in real life.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, exploring, frequency, wavelength, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Chuck Faber
Trường / Tổ chức Pine Hollow Middle School
Ngày đăng ký 21/02/2016
Ngày cập nhật 21/02/2016