NGSS MS-PS2-5 Aligned


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề NGSS MS-PS2-5 Aligned
Mô tả This guided inquiry is aligned with MS-PS2-5 (NGSS) where students are asked to conduct an investigation where fields exert a force on one another without making contact.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá MS-PS2-5, NGSS, fields, forces
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả Rosemary Boardman
Trường / Tổ chức International School of Beijing
Ngày đăng ký 06/02/2016
Ngày cập nhật 06/02/2016