Density and Earth's Crust


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density and Earth's Crust
Mô tả Foundation for NGSS MS-ESS2-2. About 45 minutes. Students explore principles of density and apply them to fundamental ideas of how the Earth's crust floats on the mantle and the importance of varying densities between oceanic and continental crusts.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá crust, density, plate tectonics
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Rosemary Boardman
Trường / Tổ chức International School of Beijing
Ngày đăng ký 05/02/2016
Ngày cập nhật 06/02/2016