Opdracht over Dichtheid


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Opdracht over Dichtheid
Mô tả In deze opdracht gaat het erom dat de leerlingen inzien wat voor invloed de factoren massa en volume hebben op de waarde van de dichtheid.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Invloed van massa en volume op de dichtheid.
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Asma Sihmidi
Trường / Tổ chức Haemstede Barger College
Ngày đăng ký 22/11/2015
Ngày cập nhật 22/11/2015