High School Chemistry 1 level: Limiting reagents


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề High School Chemistry 1 level: Limiting reagents
Mô tả A more advanced high school level work sheet which uses each simulation in a step wise sequence. Concludes with an easily 'graded' knowledge check. It's a good way to move a group whom is struggling with the basic balancing concept - on to limiting reagents.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing, leftovers, limiting reagents, products, reactants
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5)


Tác giả laura peck
Trường / Tổ chức metro nashville public schools
Ngày đăng ký 18/11/2015
Ngày cập nhật 18/11/2015