De fasen van een stof


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề De fasen van een stof
Mô tả Dit bestand is een vragenlijst dat bij deze simulaties gesteld kan worden aan leerlingen van het middelbare onderwijs.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Homework, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Fasen stof grondbeginselen vast vloeibaar gas liquid solid state
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Azzedine Toutouh
Trường / Tổ chức VU Amsterdam
Ngày đăng ký 17/11/2015
Ngày cập nhật 17/11/2015