Introductie vectorrekening


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introductie vectorrekening
Mô tả Leerlingen bekijken aan de hand van de simulatie hoe vectoren kunnen worden opgeteld.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá optellen, vectoren
Mô phỏng Cộng Vector


Tác giả Nathalie van der Weiden
Email liên lạc n.vanderweiden@atscholen.nl
Trường / Tổ chức Alberdingk Thijm College
Ngày đăng ký 17/11/2015
Ngày cập nhật 17/11/2015