PHET Charges and Fields Activity Part 1


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PHET Charges and Fields Activity Part 1
Mô tả Students are challenged to find the relationship between: 1) the charge and the field strength and 2) the distance and the field strength. They decide what data to collect, graph it, and use Logger Pro to figure out the best curve to fit the data.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Charges, Experimental Design, Field Strength
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Nikki Folkerts
Trường / Tổ chức Valmeyer High School
Ngày đăng ký 14/10/2015
Ngày cập nhật 14/10/2015