Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 1 Fractions less than or equal to 1 Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 1 Fractions less than or equal to 1
Mô tả This activity helps students use ideas of fraction equivalence and ordering to 1) Explain equivalence of fractions using drawings and models 2) Use the principle of fraction equivalence to recognize and generate equivalent fractions and 3) Develop strategies for determining which representations of fractions are equivalent.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equivalence, fraction, improper, matcher, rational
Mô phỏng Phân số (HTML5), Phân số


Tác giả Michael Matassa
Email liên lạc michael.matassa@bvsd.org
Trường / Tổ chức Manhattan Middle School
Ngày đăng ký 25/09/2015
Ngày cập nhật 25/09/2015