Measuring waves using wave on a string model


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Measuring waves using wave on a string model
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Wavelength, amplitude, wave speed
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Richard Knights
Trường / Tổ chức Aloha College Marbella
Ngày đăng ký 13/09/2015
Ngày cập nhật 13/09/2015