Greenhouse Effect Guided Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse Effect Guided Worksheet
Mô tả Worksheet guides students on how to complete simulation in a simple and straightforward manner
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá guided greenhouse effect worksheet
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Christine Russo
Trường / Tổ chức James Campbell High School
Ngày đăng ký 01/09/2015
Ngày cập nhật 01/09/2015