Types of Waves and its Parts


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Types of Waves and its Parts
Mô tả Activity for identifying the parts and types of waves.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Wave, capillary wave, mechanical wave, periodic wave, sinusoidal wave
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Arnold Centural Jr. and Mark Anduyan
Email liên lạc arnold.centural@g.msuiit.edu.ph
Trường / Tổ chức Mindanao state university - iligan institute of technology
Ngày đăng ký 29/08/2015
Ngày cập nhật 29/08/2015