Natural Selection


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Natural Selection
Mô tả This activity is for grade 10 students. This activity aims to let the students learn and understand the concept of natural selection.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá evolution, natural slection
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Nesel Colon & Jamal Baulo
Trường / Tổ chức Mindanao State University - Iligan Institute of Technology
Ngày đăng ký 29/08/2015
Ngày cập nhật 13/12/2015