Investigating Density, Volume, Mass and Weight A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Density, Volume, Mass and Weight
Mô tả Lab investigating the properties of density, volume, mass, and weight and their differences. This includes hands-on activities as well as PhET use ideas.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá density, mass, volume, weight
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Dr. Wendy Adams
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 23/08/2015