Balancing Chemical Equations HTML5 Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Equations HTML5
Mô tả In this investigation, students are introduced to balancing chemical equations. Students are introduced to balancing three equations on the introduction tab while constructing their understanding using a "balancing beam" and "bar graph" to display the Law of Conservation of Mass in a chemical reaction. Students then play the game function completing all three levels. A short exit ticket is provided that could help guide teacher's further instruction.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing, chemical equations, chemical reaction
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức Educator
Ngày đăng ký 18/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015