Waves on a String HTML5 PreAP Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a String HTML5 PreAP Lesson
Mô tả In this investigation, students construct their own definitions for amplitude, tension, damping and frequency using the PhET simulation as a guide. Students explore how waves behave with free, fixed and loose ends relating their experiences to real world examples. It is intended for PreAP Physics but could also be used in AP Physics 1. An editable exit quiz is provided that teachers can modify.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, damping, tension, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức Educator
Ngày đăng ký 18/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015