mesues


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề mesues
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Discussion Prompts, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Albanian
Từ khoá gjyshkle
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả pjeter gjoka
Trường / Tổ chức lezhe
Ngày đăng ký 09/08/2015
Ngày cập nhật 16/08/2015