Exploring Solving Systems of Linear Equations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Solving Systems of Linear Equations
Mô tả The lesson guides students to discover the solution to a system of equations by graphing, the possibility of no solution or infinitely many solution, and how the slopes of two lines are related to the number of solutions.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá graphing, solution, systems
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5)


Tác giả Mary Burr
Email liên lạc mary.burr2@gmail.com
Trường / Tổ chức FSUS
Ngày đăng ký 05/08/2015
Ngày cập nhật 14/06/2017