Build an Atom Student Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom Student Worksheet
Mô tả This is a modified version of the activity created by Timoty Herzog and Emily Moor. Answer key is included
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, ions, isotopes
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả Judy Rieke
Trường / Tổ chức Ursuline Academy Saint Louis
Ngày đăng ký 15/06/2015
Ngày cập nhật 28/09/2015