Balancing Chemical Equations Inquiry Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Equations Inquiry Lab
Mô tả Inquiry lab to investigate the balancing of chemical equations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing, equations, inquiry
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Tony Tracy
Trường / Tổ chức Ohio University
Ngày đăng ký 12/06/2015
Ngày cập nhật 12/06/2015